Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Pedagog
telefon: (55)647-19-01 wew. 14     (gabinet 1-1)   


Pedagog - Karolina Bakalarz

godziny pracy:
poniedziałek -8.30 - 13.30
wtorek - 
8.30 - 13.30
środa - 14.15 - 16.10


Pedagog - Magdalena Korycka

poniedziałek -10.00 - 13.30
czwartek -11.30 -16.30
piątek - 7.30 - 11.00

PEDAGOG SZKOLNY – KIM JESTEM?

Stanowisko  pedagoga  szkolnego  istnieje  w  szkołach  od  ponad  30  lat.  Bardzo  trudno w jednym zdaniu scharakteryzować, czym  się  zajmuję.  Najczęściej,  jestem  kojarzona  z  osobą  zajmującą się problemami wychowawczymi,  pojawiającymi  się  w  szkole.  Dla  większości z Was, mój gabinet to miejsce „zsyłki” za niewłaściwe  zachowanie,  wagary,  problemy  z  rówieśnikami,  lekceważenie  obowiązków szkolnych, popadanie  w  konflikty z  otoczeniem.ROLA I ZADANIA, przyjaciel – nie wróg.

Niewielu z Was zdaje sobie sprawę z tego, na czym tak naprawdę polega moja rola. Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. To pedagog jest niejako pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją, rodzicami a uczniem. Jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej oraz współpracy z rodzicami, a także z pozaszkolnymi placówkami oświatowymi     i opiekuńczymi, w tym z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, policją    i sądami. 
 


DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃPEDAGOGA SZKOLNEGO NALEŻY:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
  3. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
  6. prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Poz. 532 § 23). 
 DLATEGO TEŻ… 

Nie bójcie się zapukać do mojego gabinetu i powiedzieć: „mam problem” czy „potrzebuję pomocy”.      
Z pewnością wysłucham, czasem sama rozmowa wystarczy. A jeśli nie, poszukamy rozwiązań, pomocy, nawet poza szkołą.

                                                                                                  Zapraszam