Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Pedagog

Pedagog - BOŻENA BARANOWSKA

 

telefon: (55)647-19-01 wew. 14     (gabinet 1-1)   

e-mail: bbaranowska@malbork.org


GODZINY PRACY:
Poniedziałek -  8.45 do 12.35
Wtorek – 8.00 do 12.25 oraz 13.10 do 14.10
Środa – 8.45 do 11.35
Czwartek – 8.00 do 14.10
Piątek – 8.00 do 9.45 oraz 10.30 do 12.30

 

PEDAGOG SZKOLNY – KIM JESTEM?

Stanowisko  pedagoga  szkolnego  istnieje  w  szkołach  od  ponad  30  lat.  Bardzo  trudno w jednym zdaniu scharakteryzować, czym  się  zajmuję.  Najczęściej,  jestem  kojarzona  z  osobą  zajmującą się problemami wychowawczymi,  pojawiającymi  się  w  szkole.  Dla  większości z Was, mój gabinet to miejsce „zsyłki” za niewłaściwe  zachowanie,  wagary,  problemy  z  rówieśnikami,  lekceważenie  obowiązków szkolnych, popadanie  w  konflikty z  otoczeniem.ROLA I ZADANIA, przyjaciel – nie wróg.

Niewielu z Was zdaje sobie sprawę z tego, na czym tak naprawdę polega moja rola. Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. To pedagog jest niejako pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją, rodzicami a uczniem. Jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej oraz współpracy z rodzicami, a także z pozaszkolnymi placówkami oświatowymi     i opiekuńczymi, w tym z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, policją    i sądami. 
 


DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃPEDAGOGA SZKOLNEGO NALEŻY:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  a)rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 9. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Poz. 1591 § 24).
   

 DLATEGO TEŻ… 

Nie bójcie się zapukać do mojego gabinetu i powiedzieć: „mam problem” czy „potrzebuję pomocy”.      Z pewnością wysłucham, czasem sama rozmowa wystarczy. A jeśli nie, poszukamy rozwiązań, pomocy, nawet poza szkołą. 

 

                                                                                                  Zapraszam