Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

Termin Temat
12 września 2017r. zebranie z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, zmianami w Statucie Szkoły.
16 listopada 2017r. zebranie z wychowawcą i konsultacje
16 stycznia 2018r. zebranie z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
10 kwietnia 2018r. zebranie z wychowawcą i konsultacje – przedstawienie informacji o uczniach. Poinformowanie rodziców uczniów klas programowo najwyższych o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania
24 maja 2018r. zebranie z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami


Konsultacje z nauczycielem - poza wyznaczonymi terminami w przerwach międzylekcyjnych 

  • 10 min.: 9:35 - 9:45
  • 20 min.: 12:10 - 12:30