Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

Termin Temat
6 września 2018r. zebranie z wychowawcą– wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, zmianami w Statucie Szkoły, Programem wychowawczo-profilaktycznym.
15 listopada 2018r. zebranie z wychowawcą i konsultacje
17 stycznia 2019r. zebranie z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
9 kwietnia 2019r. zebranie z wychowawcą i konsultacje – przedstawienie informacji o uczniach. Poinformowanie rodziców uczniów klas programowo najwyższych o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania
30 maja 2019r. zebranie z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami


Konsultacje z nauczycielem - poza wyznaczonymi terminami w przerwach międzylekcyjnych 

  • 10 min.: 9:35 - 9:45
  • 20 min.: 11:20 - 11:40