Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

Termin Temat
08 września 2016r.  zebranie z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO,  planem pracy wychowawcy, zmianami w Statucie Szkoły.
08 listopada 2016r.  zebranie z wychowawcą i konsultacje
03 stycznia 2017r.  zebranie z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I  półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi  zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
11 kwietnia 2017r.  zebranie z wychowawcą i konsultacje – przedstawienie informacji o uczniach.  Poinformowanie rodziców uczniów klas programowo najwyższych o propozycjach ocen  rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z  zachowania
08 czerwca 2017r.  zebranie z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych  oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z  zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami.

Konsultacje z nauczycielem - poza wyznaczonymi terminami w przerwach międzylekcyjnych 
  • 10 min.: 9:35 - 9:45

  • 20 min.: 12:10 - 12:30