Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
Zapraszają do udziału w Konkursie Literackim
Data: 2020-02-24
Godzina: 00:13
Liczba wyświetleń: 378

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku oraz Miejska  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku zapraszają do  udziału w Konkursie Literackim, który adresowany jest do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania,  które swoją treścią będzie nawiązywało do idei niesienia pomocy  rówieśnikom
w sytuacjach kryzysowych (np. pomoc osobom uzależnionym, osobom z  problemami rodzinnymi lub środowiskowymi) lub przedstawiało sytuację  osoby uzależnionej i jej relacji ze środowiskiem.

                                              Serdecznie zapraszam  młodzież do wzięcia udziału w konkursie!                                                     Zainteresowane  osoby proszę o kontakt
                                                                 Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU LITERACKIEGO 

 

 

I. Organizator konkursu 

 

Organizatorem Konkursu jest Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku,
ul. Nowowiejskiego 48, 82-200 Malbork.

Współorganizatorem Konkursu jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Malborku.

 

 

 

II. Cele konkursu

 

1. Promowanie prospołecznych zachowań wśród młodzieży.

2. Wspieranie innowacyjności w podejmowanych przez młodzież działaniach profilaktycznych. 

3. Uwrażliwienie młodzieży na problem uzależnień wśród rówieśników.   

4. Wyróżnienie inicjatyw profilaktycznych wśród młodzieży.

 

 

III. Przedmiot konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania, które swoją treścią będzie nawiązywało do idei niesienia pomocy rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych (np. pomoc osobom uzależnionym, osobom z problemami rodzinnymi lub środowiskowymi) lub przedstawiało sytuację osoby uzależnionej i jej relacji ze środowiskiem. 

 

 

IV. Adresaci konkursu

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miast Malbork i Nowy Staw. 


V. Organizacja konkursu

Zasady ogólne:

 

Konkurs realizowany jest na terenie miasta Malbork

Dyrektor szkoły wyznacza koordynatora konkursu;

Koordynator konkursu z ramienia szkoły, wspólnie z wyznaczonymi przez dyrektora nauczycielami wyłoni 10 najlepszych prac, które będą podlegały ocenie jury. 

Wybrane prace koordynator przekaże wraz z wypełnionymi Kartami zgłoszeniowymi do dnia 30 kwietnia 2020 r. na adres:

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Nowowiejskiego 48

82-200 Malborku

 
z dopiskiem: Konkurs Literacki

 

Ze względów formalnych prace przekazane po wyznaczonym czasie mogą zostać niedopuszczone do oceny przez jury konkursowe;

Prace konkursowe ocenia jury, składające się z przedstawicieli Centrum Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Malborku – przewodniczący jury oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku. 

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe;

Organizator dopuszcza wyróżnienie dodatkowych prac konkursowych;

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas XIII Malborskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, 15 maja 2020 r. (godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym). 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, a prawa autorskie przekazanych prac przechodzą na rzecz organizatora konkursu;

Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia najlepszych prac na stronie internetowej organizatora  HYPERLINK "http://www.powiatopolski.pl/"www.cpu.malbork.pl.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez organizatorów konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Warunki formalne:

Nadesłane na konkurs zgłoszenia powinny zawierać:

wypełnione zgłoszenie do udziału w Konkursie Literackim (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

zgodę rodzica/prawnego opiekuna  ucznia niepełnoletniego na udział w konkursie literackim organizowanym przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku  oraz na niekomercyjne wykorzystanie prac przez Organizatorów (Załącznik Nr 2 do Regulaminu) 

pracę konkursową, zawierającą tytuł opowiadania, imię nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę do której uczęszcza;

objętość nadsyłanych prac – max. 5 stron na papierze formatu A4, czcionka „times new roman”, rozmiar 12, interlinia – 1,5 wiersza.

 

 

VII. Kryteria oceny:

 

Członkowie komisji oceniającej opowiadania biorą pod uwagę:

wartość literacką, warsztat pisarski,

rozpoznanie tematyki,

kreatywność w podejściu do problemu i propozycja rozwiązania sytuacji problemowej,

innowacyjność przedstawionych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, 

zaangażowanie,

walory edukacyjne pracy.  

 

 

 

 

 

 

VIII. Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu 

 

Koordynatorzy wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku tel. 55-272-22-22,  HYPERLINK "mailto:cpu@cpu.malbork.pl"cpu@cpu.malbork.pl

 

Regulamin i Załączniki dostępne są na  HYPERLINK "http://www.cpu.malbork.pl/"www.cpu.malbork.pl w zakładce Dokumenty do pobrania. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 


.....................................miejscowość, data

 

..........................................................

            pieczęć szkoły

 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie literackim

 

 

Dane szkoły 

 

Nazwa: .............................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................

Tel. .... ...............................................................................................................................

e-mail: …………………...........................................

 

 

 

Dane autora pracy literackiej:

 

imię i nazwisko.............................................                             klasa ……………..

       

 

      3.   Tytuł pracy:  

 

...................................................................

 

 

 

                      ………………………………………….

                              Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

.....................................

miejscowość, data

 

 

 

...........................................................

            pieczęć szkoły

 

 

Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego na udział
w konkursie literackim organizowanym przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku  oraz niekomercyjne wykorzystanie prac przez Organizatorów
 

 

 

Dane dziecka  

 

Imię: .............................................................................................................................

Nazwisko : Adres...............................................................................................................................

Tel. .... ...............................................................................................................................

 

 

Dane rodzica/prawnego opiekuna

 

imię i nazwisko.............................................                              

       

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie literackim i oświadczam,
że zapoznałam/łem się z regulaminem i przyjmuje do wiadomości treść oświadczenia. 

 

                     

 ………………………………………….

                              Rodzic/prawny opiekun

 


¤ Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w całości lub fragmentach w publikacjach papierowych i elektronicznych wydawanych przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku

¤ Oświadczam, że odstępuję od praw autorskich majątkowych związanych z moją pracą na rzecz Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku
 ¤ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw nr 133 poz.883).
                ............................................ 

podpis autora

………………………………………………...
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: