Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020r. obowiązujące w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku uwzględniające stan epidemiologiczny
Data: 2020-05-26
Godzina: 21:37
Liczba wyświetleń: 820

§ 1

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1.3.  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 1. zdający
 2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu
 5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
1.5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w szczególności egzaminów z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających w danej szkole
1.6.  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
1.7.  Na egzamin,każdy zdający przynosi własne przybory konieczne do egzaminu, korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora (jeśli wynika to z procedur egzaminu) itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła nie udostępnia żadnych w/w przedmiotów.
1.8.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
1.9.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
1.10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
1.11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

§ 2

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.
2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
2.6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
2.7. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
2.8. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej
2.9. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
2.10. Zdający egzamin maturalny nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

§ 3

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. Przy wejściu do szkoły wywieszona będzie informacja:
 1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
 2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych
 5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Materiały te znajdują się również na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.

3.2. Przy wejściu do szkoły znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), z którego obligatoryjnie muszą korzystać wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Informacja o tym zamieszczona będzie przy wejściu do szkoły.
3.3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu będzie umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
3.4. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz informacja dla zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
3.5.  Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.
3.6. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
3.7. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
 1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą w miarę możliwości otwarte, tak aby zdający nie musiał ich otwierać. Otwierać i zamykać drzwi będzie wyznaczony przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin członek komisji w założonych rękawiczkach. Należy zapewnić przy tym regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
 2. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
3.8. Zdający aby zminimalizować możliwość kontaktowania się osób nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, z wyjątkiem przyborów koniecznych na egzamin. Zaleca się aby nie wnosić na teren szkoły telefonów, plecaków, toreb. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających pozostawienia rzeczy w szatni zdający powinien mieć ze sobą przezroczystą torbę foliową, w którą należy spakować rzeczy.

§ 4

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1. Członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
4.2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
4.3. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego egzamin informuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
4.4. W celu uniknięcia  tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu w prowadza się następujące zasady:
1) Zdający w dniach, w których zdają egzamin maturalny wszyscy uczniowie (8, 9, 10 czerwca 2020r.) będą wpuszczani do budynku szkoły o różnych godzinach i dwoma wejściami.

         Godzina 8.10 - wejście główne od strony ZSP 3 - klasa 3A
         Godzina 8.10 - wejście od strony Boiska Orlik do koszykówki - klasa 3B
         Godzina 8.20 - wejście główne od strony ZSP 3 - klasa 3C
         Godzina 8.20 - wejście od strony Boiska Orlik do koszykówki - klasa 3D
         Godzina 8.30 - wejście główne od strony ZSP 3 - absolwenci z lat ubiegłych
         Godzina 8.30 - wejście od strony Boiska Orlik do koszykówki - klasa 3E

2) Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

          Godzina 13.15 - wejście główne od strony ZSP 3 – klasa 3D, 3E, absolwenci z lat ubiegłych
          Godzina 13.15 - wejście od strony Boiska Orlik do koszykówki - klasa 3A, 3B, 3C

3)Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

           Godzina 13.15 - wejście główne od strony ZSP 3 – klasa 3C, 3D, 3E, absolwenci z lat ubiegłych
           Godzina 13.15 - wejście od strony Boiska Orlik do koszykówki - klasa 3A, 3B

4) Zdający w pozostałe dni na egzaminy przychodzą odpowiednio wcześniej. Sale, w których będą się odbywać egzaminy będą otwarte 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
5) Zdający przed przystąpieniem do egzaminu proszeni są o sprawdzenie na stronie internetowej szkoły numeru sali, w której zdają egzamin w danym dniu. Pozwoli to usprawnić przemieszczanie się uczniów zdających egzamin po szkole i wyeliminuje zbędne kontakty z innymi osobami wciągach komunikacyjnych.
6) W oczekiwaniu na wejście do szkoły zdający zachowują między sobą odstęp co najmniej 1,5m
7) Zdający, mają unikać spotkań w grupie przed wejściem do budynku, przed egzaminem i po jego zakończeniu. Prosimy aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 7) telefonicznie i unikać spotkań w grupie.
4.5. W przypadku Egzaminu Maturalnego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
4.6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

§ 5

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu, w dostosowanych warunkach

5.1. W przypadku Egzaminu Maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza,
w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Czas wykonania tej czynności należy wyznaczyć dla każdego zdającego, tak aby zminimalizować możliwość kontaktu pomiędzy zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
6.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: