Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Data: 2020-08-31
Godzina: 18:50
Liczba wyświetleń: 899

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W II LIceum Ogólnokształcącym w Malborku

pobierz


§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy
Wejście na teren szkoły

 1. II Liceum Ogólnokształcące czynne jest w godzinach od 7.30 do 16.00, sekretariat funkcjonuje w godz. 7.30 do 15.30. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu placówki w formie elektronicznej na adres liceum@malbork.org , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 55 6471901 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w placówce.
 2. Do budynku szkoły wchodzą osoby, których przebywanie jest niezbędne tj. uczniowie i pracownicy szkoły. Ogranicza się dostęp pozostałych osób.
 3. Na terenie szkoły ograniczone zostaje przebywanie osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy, tel. 55 6471901 lub liceum@malbork.org.
 4. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 5. Na teren szkoły bezwzględnie mogą wchodzić osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy  nie przebywają na kwarantannie domowej lub w izolacji domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 7. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub księgowości szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 8. Wstęp na teren szkoły możliwy jest przez  dwa wejścia.
 9. Wejście do szkoły jest nadzorowane przez osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły.
 10. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w recepcji szkoły znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.
 11. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce)
 13. Uczniowie i pracownicy do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 14. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.
 15. Na teren szkoły może wejść uczeń, gdy nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy u jego domowników nie wystąpiła sytuacja, w której domownicy przebywają na kwarantannie domowej lub w izolacji domowej,  a w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych powinni pozostać w domu, skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o wystąpieniu u nich objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i o tym, że mogą być zakażeniu koronawirusem. O powyższym należy poinformować dyrektora oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku, ul. Juliusza Słowackiego 64, 82-200 Malbork, tel./fax.:  (+48) 55-647-25-55, e-mail: psse.malbork@pis.gov.pl, tel. alarmowy całodobowy  (+48) 693-115-766.
 16. Zaleca się stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa w częściach wspólnych placówki tj. korytarze, szatnie, wejścia, sanitariaty, sekretariat ...
 17. Zaleca się, aby Uczeń zdjął osłonę ust i nosa dopiero w sali lekcyjnej na swoim miejscu przy stoliku.
 18. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole, co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 19. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 20. Rodzic ma obowiązek zapewnić, żeby uczeń posiadał własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi,
 21. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 22. Rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję), rzeczy ucznia.
 23. Pracownicy szkoły nie mogą przychodzić do pracy, gdy u ich domowników wystąpiła sytuacja, w której domownicy przebywają na kwarantannie domowej lub w izolacji domowej,  a w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych powinni pozostać w domu, skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o wystąpieniu u nich objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i o tym, że mogą być zakażeniu koronawirusem. O powyższym należy poinformować dyrektora oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku, ul. Juliusza Słowackiego 64, 82-200 Malbork, tel./fax.:  (+48) 55-647-25-55, e-mail: psse.malbork@pis.gov.pl, tel. alarmowy całodobowy  (+48) 693-115-766.
 24. Zaleca się stosowanie przez Pracowników Szkoły osłony ust i nosa w częściach wspólnych placówki.
 25. Zaleca się, aby Pracownik Szkoły zdjął osłonę ust i nosa dopiero na swoim miejscu pracy.
 26. Osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny: bezwzględna dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, na co nauczyciele powinni zwracać uczniom uwagę, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 27. W szkole umieszczono zasady postępowania uczniów, rodziców, a w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk zasady prawidłowego korzystania z dezynfekcji.
 28. Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o wystąpieniu objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, należy przez to rozumieć: podwyższoną temperaturę ciała (37,2°C do 37,9 °C) lub gorączkę (temperatura ciała 38,0°C i powyżej),  ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem,  uczucie wyczerpania,  brak apetytu.
 29. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego, unikania kontaktu z większą grupą osób
 30. Należy pozyskać zgodę rodziców na wykonywanie pomiarów temperatury ciała ucznia w przypadkach, gdy w czasie pobytu lub zajęć organizowanych przez szkołę zaistnieje taka konieczność z powodu zaobserwowania u  ucznia niepokojących objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

§ 2
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora placówki o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 3. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 4. Środki ochrony osobistej winny być używane przez pracowników w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, niemniej jednak rekomenduje się podczas wykonywania czynności służbowych wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze, co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Codziennie przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia przez wyznaczonych przez dyrektora pracowników, w tym prace porządkowe i dezynfekcja powierzchni dotykowych.
 8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Należy wietrzyć pomieszczenia i przedmioty z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia po dezynfekcji, zgodnie z instrukcją producenta, tak, aby nie narażać osób na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 12. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 13. Nadzór nad czynnościami, o których mowa w ust. 7-12 sprawuje Kierownik Gospodarczy Szkoły.
 14. W miarę możliwości uczniowie rozpoczynają zajęcia o różnych porach. Jako pierwsze i ostatnie zajęcia w podziałach na grupy. Pozwoli to zmniejszyć ilość osób wchodzących i wychodzących ze szkoły tym samym czasie.
 15. W miarę możliwości, uwzględniając specyfikę poszczególnych przedmiotów, zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali.
 16. Zaleca się, aby Uczniowie w sali mieli stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie powinni tych miejsc zmieniać.
 17. Zaleca się w miarę możliwości oraz uwzględniając specyfikę danego przedmiotu jak najczęściej organizować zajęcia na powietrzu oraz w otwartej przestrzeni na terenie szkoły np.zajęcia wychowania fizycznego
 18. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących do innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.
 19. Zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza budynkiem, jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają.
 20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 21. Z uwagi na wykorzystywanie obiektów sportowych przez uczniów dwóch szkół zajęcia na poszczególnych częściach odbywają się rotacyjnie w systemie tygodnia. Pozwoli to zmniejszyć możliwość kontaktów pomiędzy uczniami poszczególnych szkół na obiektach sportowych.
 22. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek. Jeśli odpady te pochodzą od osób z objawami sugerującymi infekcję dróg oddechowych, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 23. Pomieszczenie do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych sugerujących  infekcję dróg oddechowych znajduje się w sali nr P-8. Miejsce to oznaczone jest napisem izolatka.
 24.  Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
 25. Do obowiązków osób pracowników obsługi należy:

- utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
- dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
- dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
- dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
- sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
- sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
- napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
- wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
§ 3
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Organizację pracy  biblioteki szkolnej w okresie obowiązywania epidemii COVID-19 określa regulamin biblioteki szkolnej.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa harmonogram pracy biblioteki szkolnej i jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 3. W bibliotece szkolnej wyznacza się strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 5. Korzystanie z czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych, co najmniej raz dziennie.
 7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 8. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§ 4
Organizacja korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej

 1. Organizację pracy  gabinetu profilaktyki zdrowotnej w okresie obowiązywania epidemii COVID-19 określa regulamin gabinetu profilaktyki zdrowotnej sporządzony przez pielęgniarkę szkolną, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia , Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

§ 5
Organizacja sklepiku szkolnego

 1. Organizację pracy  sklepiku szkolnego w okresie obowiązywania epidemii COVID-19 określa regulamin sklepiku szkolnego sporządzony przez osobę prowadzącą wyżej wymienioną działalność na terenie szkoły, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

§ 6
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczniaalbo pracownika szkołyZgłoszenie niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych

 1. Uczeń powinien niezwłocznie zgłosić dyrektorowi wystąpienie u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Powyższe dotyczy także pracownika szkoły lub nauczyciela prowadzącego zajęcia bezpośrednio z uczniami, jeśli zauważy  wystąpienie u ucznia wystąpienie objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
 2. Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić dyrektorowi wystąpienie u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oraz zaprzestać wykonywania pracy. 
 3. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy, skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 4. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 5. Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 6. Do czasu ustalenia stanu zdrowia pracownika dyrektor odsuwa pracownika od pracy i ustala zastępstwo za tego pracownika.

§ 7
Odizolowanie w przypadku  wystąpienia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
1. Osoba z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych powinna niezwłocznie zostać odizolowana w pomieszczeniu P-8. 
2. Za zgodą pracownika lub rodzica ucznia można dokonać pomiaru temperatury ciała.
3. Izolatorium  jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
4. Uczeń z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora placówki, stosującej środki ochrony osobistej i zachowującej minimum 2 m odległości do czasu niezwłocznego odebrania go z placówki przez rodzica lub  przybycia odpowiednich służb.
5. Pracownik z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, o ile jego stan zdrowia na to pozwala, przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
6. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
§ 8
Powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej
1. W przypadku wystąpienia w placówce sytuacji, o której mowa w § 6,  należy zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku, ul. Juliusza Słowackiego 64, 82-200 Malbork, tel./fax.:  (+48) 55-647-25-55, e-mail: psse.malbork@pis.gov.pl, tel. alarmowy całodobowy  (+48) 693-115-766 i stosować jej zalecenia.
2. W miarę możliwości należy sporządzić listę osób, które miały kontakt z osobą z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych.
3.Należy dokładnie posprzątać i zdezynfekować obszar, na którym poruszała się i przebywała osoba z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych.
§ 9
Zgłoszenie niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych u ucznia,  rodziców                   (domowników)  lub osoby  z zewnątrz (przebywającej czasowo w placówce) w czasie pobytu poza placówką
1. Jeżeli rodzice ucznia zauważą u siebie lub u niego objawy chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych powinni pozostać w domu i nie mogą przychodzić do placówki, a ponadto podjąć działanie, o którym mowa w  § 1 ust. 15.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1.
§ 10
Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku przebywała osoba z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych
1. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, dyrektor w porozumieniu z Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku może podjąć decyzję o zamknięciu placówki na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.
§ 11
Organizacji pracy placówki w przypadku pozytywnego wyniku na zapalenie płuc spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2  u ucznia, rodzica (domowników) lub pracownika
1. Należy ustalić, czy w placówce występuje zagrożenie epidemiologiczne powodujące zagrożenie zdrowia uczniów.
2. Należy ustalić z organem prowadzącym i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborkupotrzebę zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).
3. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności: grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
4. Dyrektor może wystąpić o zawieszenie zajęć w stacjonarnej formie także w przypadku grupy uczniów przewlekle chorych (na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem), uczniów, którzy posiadają wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, uczniów poddanych kwarantannie/izolacji domowej na podstawie decyzji służb sanitarno-epidemiologicznych.
5. Zawieszenie zajęć następuje na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku i zgodą organu prowadzącego placówkę, tj. Starostw Powiatowe w Malborku, w odpowiedzi na wniosek dyrektora placówki (w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności). W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
6. Dyrektor, w sytuacji, o której mowa w ust. 5, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Dyrektor wydaje w tej sprawie zarządzenie.
7. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Pomorskiego Kuratora Oświaty.
8. W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania placówki, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań placówki dyrektor informuje organ prowadzący, tj. Starostw Powiatowe w Malborku oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Pomorskiego Kuratora Oświaty.
§ 12
 Postanowienia końcowe

 1. Procedury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie obowiązywania epidemii COVID-19wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.
 2. Procedury, o których mowa w ust. 1 mogą być zmieniane, zwłaszcza w sytuacji zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju lub regionie (objęcia terenu, na którym znajduje się placówka strefą żółtą lub czerwoną), czy zmiany dotychczasowych wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Procedura może być modyfikowana.
 4. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły
 5. Nauczyciel oraz pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 6. Uczniowie zostają zapoznani z procedurami podczas spotkania z wychowawcą klasy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oraz na zajęciach z wychowawcą.
WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: