Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
„Portret, martwa natura, pejzaż - Kubizm moimi oczami”
Data: 2021-04-27
Godzina: 09:55
Liczba wyświetleń: 240
Regulamin konkursu plastycznego
Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku .
- dla wszystkich  uczniów  II LO w Malborku.
Temat konkursu:  „Portret, martwa natura, pejzaż -  Kubizm moimi oczami”
Celem konkursu jest :
-Wykonanie pracy plastycznej  tematem, której będzie : portret lub martwa natura lub pejzaż, przedstawiony w stylu kubistycznym.
-Inspiracją pracy będzie  jeden z nurtów  awangardy-  KUBIZM, a w szczególności prace rosyjskich kubistów takich jak  Mark Zachorowicz Chagall,Aristarch Lentułow , Lubow Popowa, Nathan Aktman.
-Uwrażliwienie młodzieży na sztukę
-Rozwijanie wyobraźni plastycznej młodych ludzi i zachęcanie do rozwijana sprawności manualnych.
-Poszerzenie wiedzy na temat kubizmu oraz  przedstawicieli tego kierunku w sztuce.
-Poszerzenia  wiedzy na temat rosyjskich artystów awangardy początku XX wieku.
-zachęceni młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu
Kubizm – kierunek w sztuce, głównie malarstwie,  który rozwinął się we Francji na początku XX wieku ok. 1907 roku. Artyści odrzucili  reguły perspektywy i zastosowali geometryczne uproszczenie elementów kompozycji. Prekursorem kubizmu byli: Georges Braque, Pablo Picasso, Juan Gris
Technikawykonania:
Pracę można wykonać w następujących technikach :
-malarstwo ( farby np. akwarelowe, akrylowe, plakatowe, gwasz , olejne- do wyboru)
-rysunek (ołówek, kredki, mazaki, promarkery , tusz ..- do wyboru )
-kolaż
Format prac:  A3
Termin składania prac:
27maja  2021r  (czwartek ) do godziny 14.00
Miejsce składania prac:
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku ul. Wojska Polskiego 505
Rozstrzygnięcie konkursu:  1 czerwca  2021r.
Prace zostaną ocenione, komisja przyzna nagrody- upominki.
Warunki Konkursu:
1.Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
2.Praca nie może być plagiatem, kopią prac innych autorów.
3.Każdy z autorów może dostarczyć  na konkurs 1 pracę
4.Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:
-Imię i nazwisko autora,   -klasa,
5.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, stronie  FB
 II Liceum Ogólnokształcącego  oraz w lokalnych mediach.
6.Prawa autorskie i majątkowe zgłoszonych prac przechodzą na organizatorów          i sponsorów konkursu
 
7.Przy ocenie prac jury będzie  brało  pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu oryginalność wykonania, pomysłowość,   kreatywność, estetyka wykonania pracy,
 
8. Komisja oceni prace oraz  przyzna nagrody- upominki.
 
9..Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w związku z rozstrzygnięciem konkursu i opublikowaniem wyników.
10.Uczestncy wyrażają zgodę na publikację wyników konkursu, wykonanych  prac,  danych  osobowych  ( imię i nazwisko ucznia) na stronnie internetowej II LO, FB  II LO oraz na innych portalach informacyjnych, innych mediach informacyjnych  :gazety, radio
 
…………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika
WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: