Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Wieści ze szkoły
ZASADY OKREŚLAJĄCE ORGANIZACJĘ PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MALBORKU W TRYBIE ZDALNYM
Data: 2020-10-24
Godzina: 00:48
Liczba wyświetleń: 444

SZANOWNI RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW, SZANOWNI UCZNIOWIE

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalam następujące:

ZASADY OKREŚLAJĄCE ORGANIZACJĘ PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MALBORKU W TRYBIE ZDALNYM

1. Od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły. Uczniowie realizują w tym okresie zajęcia w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zdalnym nauczaniem objęci są wszyscy uczniowie szkoły w tym uczniowie objęci kwarantanną. Informacje na kolejne tygodnie będą państwu sukcesywnie przekazywane i modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji.

2. Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się według dotychczasowego obowiązującego w szkole planu lekcji i harmonogramu. Jeżeli będą następować zmiany w planie lekcji uczniowie będą o nich na bieżąco informowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub przez e-dziennik.

3. Obowiązującą, wiodącą w szkole platformą do nauki zdalnej jest MS Teams. Nauczyciele mogą również prowadzić  lub uzupełniać zajęcia za pomocą innych aplikacji, komunikatorów, narzędzi  i platform w zależności od specyfiki danego przedmiotu. Informację o tym poszczególni nauczyciele przekazują i uzgadniają bezpośrednio z uczniami z danej klasy.

4. Uczniowie korzystający z nauki zdalnej logują się za pomocą swojego loginu i hasła  na platformie  MS Teams lub na innej ustalonej z nauczycielem przedmiotu zgodnie z obowiązującym harmonogramem i tygodniowym planem lekcji.

5. Zdalne nauczanie w dominującej części będzie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym). Część zajęć natomiast będzie miała charakter asynchroniczny, zadania w czasie odroczonym. 1 godzina lekcyjna będzie trwała od 30 do 45 minut.

6. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w kształceniu zdalnym:
 1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:
  a. odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,
  b. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
  c. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line.
  d. zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną.
 2. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:
  a. odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,
  b. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
  c. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line,
  d. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną,
  e. testy on-line udostępnione na platformie…
 3. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut szkoły
7. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez ucznia ocenach w kształceniu zdalnym:
 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych
  z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych w harmonogramie konsultacji
 3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych
  w tygodniowym planie godzin zajęć.
8. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kształceniu zdalnym:
1) w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność w dzienniku elektronicznym,
2) biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do Internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny,  które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu,  jednocześnie podejmując działania w celu zmniejszenia  absencji uczniów na zajęciach wynikającą z przyczyn innych niż techniczne obowiązywać będą następujące zasady:  Uczniowie, którzy sporadycznie nie uczestniczą w zdalnym nauczaniu w czasie, w którym odbywają się zajęcia z danego przedmiotu oraz nie potwierdzą za pośrednictwem e-dziennika lub innych komunikatorów
w danym dniu nauczycielowi, z którym mają zajęcia, że zapoznali się z tematyką omawianą na lekcji ewentualnie nie potwierdzą odbioru materiałów, które były udostępnione, nie prześlą  wymaganych prac itp. będzie stawiana nieobecność na lekcji. Rodzice mają prawo w ciągu tygodnia, kontaktując się z wychowawcą klasy, usprawiedliwić nieobecność ucznia, podając przyczyny absencji na zdalnym nauczaniu. Po upływie tygodnia nieobecność będzie traktowana, jako nieusprawiedliwiona. Powyższe zasady mają zwiększyć przejrzystość
i pozwolić Rodzicom zweryfikować czy uczeń w czasie, który jest przeznaczony na zdalne nauczanie faktycznie w nim uczestniczy. Wierzę, że przedstawione zasady spotkają się
z Państwa akceptacją i pozwolą zwiększyć skuteczność nauczania zdalnego.

9. Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania będą mieli umożliwioną realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. W tym celu proszę się skontaktować z wychowawcą klasy.

10. Powyższe zasady mogą być modyfikowane i zmieniane w zależności od zmieniającej się sytuacji i potrzeb. O wszelkich zmianach będziecie państwo informowani  za pośrednictwem e-dziennika lub strony internetowej szkoły. Proszę na bieżąco śledzić informację, jakie państwu przesyłamy. W przypadku pytań proszę kontaktować się za pośrednictwem wychowawców klas.

Z poważaniem
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
Zbigniew Kowalsk
i
WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: