Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Wieści ze szkoły
Procedury organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych w dniach 3-16.03.2021r
Data: 2021-02-28
Godzina: 19:07
Liczba wyświetleń: 415
Procedury organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych w dniach 3-16.03.2021r. obowiązujące w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborkumającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
 
1. Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego przeprowadzany jest w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
2. Do testu diagnostycznego z danego przedmiotu mogą przystąpić uczniowie, którzy w deklaracji maturalnej zadeklarowali jego zdawanie. 
3. Udział w teście diagnostycznym jest dobrowolny. Uczniowie, którzy nie przystępują do danego testu diagnostycznego, ale zadeklarowali jego zdawanie na egzaminie maturalnym proszę poinformować o tym fakcie wychowawców klas. Informacja tak usprawni organizację testów.
4. Uczniowie, którzy przebywają na kwarantannie, izolacji lub ze względów zdrowotnych nie mogą przystąpić do testów diagnostycznych w szkole proszę zgłaszać taki fakt do wychowawców klas
5. W dniach, w których przeprowadzane są testy diagnostyczne zajęcia lekcyjne prowadzone będą w taki sposób, aby umożliwić uczniom wzięcie w nich udziału. Część zajęć odbędzie się w trybie odroczonym.
6. Jeżeli część uczniów danej klasy przystępuje do testu diagnostycznego z wybranego przedmiotu, a w tym czasie odbywa się lekcja, uczniowie mają nieobecność usprawiedliwioną z przyczyn szkolnych.

§ 1

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
1.1.Na test może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu nie może w nim uczestniczyć, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4. Podczas testu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 1.  zdający
 2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 3.  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
1.6. Na test, każdy zdający przynosi własne przybory konieczne do egzaminu, korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, (jeśli wynika to z procedur egzaminu) itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła nie udostępnia żadnych w/w przedmiotów.
1.7.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test należy przynieść własną butelkę z wodą.
1.8.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
1.9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego testu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

§ 2

Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (conajmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos (obowiązkowa maseczka) do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
        1.  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
        2.  wychodzi do toalety
        3.  kończy pracę z arkuszem testowym i wychodzi z sali.
2.4.  Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu, np. nauczyciele, specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
2.5.Zarówno zdający, jak i osoby przeprowadzające test mogą, – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie diagnozy, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).
2.6.Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
2.7. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 02.03.2020r. do godz. 10.00
2.8. Zdający egzamin maturalny nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

§ 3

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
3.1. Przy wejściu do szkoły wywieszona będzie informacja:
 1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
 2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych
 5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
Materiały te znajdują się również na stronie GIS:https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.
3.2. Przy wejściu do szkoły znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), z którego obligatoryjnie muszą korzystać wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Informacja o tym, zamieszczona będzie przy wejściu do szkoły.
3.3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu będzie umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
3.4. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz informacja dla zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
3.5. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się–, jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie –przeprowadzanie testu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.
3.6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem, conajmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego, (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
 1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą w miarę możliwości otwarte, tak, aby zdający nie musiał ich otwierać. Otwierać i zamykać drzwi będzie wyznaczony przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin członek komisji w założonych rękawiczkach. Należy zapewnić przy tym regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
 2. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej, co godzinę w trakcie testu, (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
3.7. Zdający, aby zminimalizować możliwość kontaktowania się osób nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, z wyjątkiem przyborów koniecznych na egzamin. Zaleca się, aby nie wnosić na teren szkoły telefonów, plecaków, toreb. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających pozostawienia rzeczy w szatni zdający powinien mieć ze sobą przezroczystą torbę foliową, w którą należy spakować rzeczy.

§ 4

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu testu
4.1. Przed rozpoczęciem testu przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
4.4. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą przed rozpoczęciem testu oraz po jego zakończeniu w prowadza się następujące zasady:·1) Zdającyw dniach, w których zdają egzamin maturalny wszyscy uczniowie (3, 4, 5 marca 2021r.) będą wpuszczani do budynku szkoły o różnych godzinach i dwoma wejściami. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów będzie pracownik administracji i obsługi pełniący tego dnia dyżur.
Godzina 8.30 - wejście główne od strony ZSP 3 - klasa 3A
Godzina 8.30 - wejście od strony Boiska Orlik do koszykówki - klasa 3B
Godzina 8.35 - wejście główne od strony ZSP 3 - klasa 3C
Godzina 8.35 - wejście od strony Boiska Orlik do koszykówki - klasa 3D
Godzina 8.40 - wejście główne od strony ZSP 3 - klasa 3E
Egzamin z języka angielskiego oraz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
Godzina 8.30 - wejście główne od strony ZSP 3 – klasa 3A, 3B, 3E
Godzina 8.30 - wejście od strony Boiska Orlik do koszykówki - klasa 3C, 3D
2) Zdający w pozostałe dni na test przychodzą odpowiednio wcześniej. Sale, w których będą się odbywać egzaminy będą otwarte 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
3) Zdający przed przystąpieniem do testu proszeni są o sprawdzenie na stronie internetowej szkoły numeru sali, w której zdają egzamin w danym dniu. Pozwoli to usprawnić przemieszczanie się uczniów zdających test po szkole i wyeliminuje zbędne kontakty z innymi osobami wciągach komunikacyjnych.
4) W oczekiwaniu na wejście do szkoły zdający zachowują między sobą odstęp, co najmniej 1,5m
5) Zdający, mają unikać spotkań w grupie przed wejściem do budynku, przed testem i po jego zakończeniu. Prosimy, aby wrażeniami po test dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i unikać spotkań w grupie.

Harmonogram testów diagnostycznych marzec 2021 r.
Data Godzina 9:00 Godzina 14:00
3 środa język polski – pp* język łaciński i kultura antyczna – pr* języki mniejszości narodowych – pp
4 czwartek matematyka – pp historia muzyki – pr   filozofia – pr
5 piątek język angielski – pp historia sztuki – pr język kaszubski pr
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek język angielski – pr
język angielski – dj*
język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp
9 wtorek język polski – pr język francuski – pr język rosyjski – pr język włoski – pr
10 środa matematyka – pr język hiszpański pr język niemiecki pr
11 czwartek biologia – pr informatyka – pr
12 piątek chemia – pr wiedza o społeczeństwie – pr
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek historia – pr fizyka – pr
16 wtorek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pr

§ 5

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu, w dostosowanych warunkach

5.1. W przypadku testu z informatyki, w przeddzień testu zdający sprawdza, ·w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał test, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Czas wykonania tej czynności należy wyznaczyć dla każdego zdającego, tak, aby zminimalizować możliwość kontaktu pomiędzy zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego
6.1.Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym Dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby wyodrębnionym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m
 odległości od innych osób.
6.2.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

§ 7

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych
7.1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń w których odbywają się testy diagnostyczne przed i po ich zakończeniu, a także dezynfekowania co 3 h toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, a także klawiatur komputerowych. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
7.2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7.3. Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robili to uczniowie.
7.4. W szkole jest obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
7.5. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7.6. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.
7.7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (maseczki), a także są zobowiązani do korzystania z nich w razie potrzeby. Dyrektor wyznacza Kierownika Gospodarczego Szkoły – jako osobę odpowiedzialną za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach.

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: