Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Zasady hodowli
Rozszerzone hodowle szkolne są częścią eksperymentu pedagogiczno – dydaktycznego mającego określić wpływ bezpośredniego kontaktu uczniów ze zwierzętami na ich edukację ekologiczną i postawę odpowiedzialności za losy hodowanych zwierząt, a w interpolacji – na losy całej przyrody.
Hodowle prowadzone są we współpracy z lekarzem weterynarii.

Program ten, realizowany w szkole, jest oparty o stosunkowo łatwe w hodowli zwierzęta egzotyczne i laboratoryjne. W hodowli obecnie znajdują się następujące zwierzęta:

1. Ryby akwariowe
akwaria rozmieszczone na korytarzu szkoły, w pracowni komputerowej i w gabinecie dyrektora.

2. Gady egzotyczne
Wśród nich znajdują się:
węże -pyton królewski (Python regalis) i boa dusiciel (Boa concristor). Ich terraria zlokalizowane są na korytarzu szkolnym i w gabinecie biologicznym.
żółwie czerwonolice (Chrysemys /Pseudemys/ scripta) -akwaterraria zlokalizowane na korytarzu szkolnym.
Kajman okularowy (Caiman crocodilius) – 1 sztuka, akwaterrarium zlokalizowane w gabinecie biologicznym.
Legwan zielony (Iguana iguana) -akwaterrarium znajduje się na korytarzu szkolnym

3. Ssaki
Szynszyla mała (Chinchilla laniger), terrarium zlokalizowane na korytarzu szkolnym.
Szczur wędrowny, odmiana hodowlana (Rattus norwegicus), terraria zlokalizowane na zapleczu gabinety biologicznego i na korytarzu szkolnym.
Mysz domowa, odmiana hodowlana (Mus musculus), terraria zlokalizowane na korytarzu szkolnym.
Królik, miniaturka (Oryctolagus cuniculus), terrarium zlokalizowane na korytarzu szkolnym.
Koszatniczka (Octodon degus ) -terrarium na korytarzu szkolnym.

Wśród hodowanych zwierząt nie ma gatunków jadowitych. Wszystkie akwaria i terraria mają odpowiednie zabezpieczenia w zależności od behawioru danego zwierzęcia, uniemożliwiające przypadkowy kontakt.
Należy pamiętać jednak, że każde zwierzę w przypadku niewłaściwego traktowania może okazać się niebezpieczne.

ZASADY OGÓLNE:
1. Obsługę hodowli szkolnych prowadzą uczniowie pod kierunkiem nauczyciela biologii. W pracach hodowlanych uczestniczą wyłącznie uczniowie odpowiednio przeszkoleni. Szkolenia uczniów odbywają się w trakcie zajęć Koła Biologicznego.

2. Zabiegi pielęgnacyjne, karmienia oraz czyszczenie terrariów i akwariów odbywają się wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela biologii lub innej, wyznaczonej przez niego osoby z personelu szkoły. Podstawowe zabiegi hodowlane odbywają się w ramach zajęć Koła Biologicznego raz w tygodniu, oraz w razie potrzeby także w innych terminach.

3. W trakcie dni wolnych od nauki wyznaczane są dyżury uczniów i nauczycieli w związku z obsługą hodowli szkolnych.

4. Do karmienia należy używać wyłącznie produktów udostępnionych przez nauczyciela biologii.

5. Do obsługi hodowli należy używać wyłącznie specjalistycznego sprzętu przewidzianego do tego celu. W razie potrzeby należy stosować odzież ochronną.

6. Wszelkie eksperymenty na zwierzętach hodowanych w szkole, przeprowadzane w ramach indywidualnych prac badawczych uczniów, muszą być skonsultowane z nauczycielem biologii.

7. O usterkach i uszkodzeniach terrariów należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela biologii lub inną, dowolną osobę z personelu szkoły.

8. Pod żadnym pozorem nie należy samowolnie wykonywać żadnych dodatkowych czynności dotyczących zwierząt, a w szczególności płoszyć, drażnić, wyjmować z terrariów i akwariów, głaskać itp. oraz wynosić poza obręb szkoły. Nie wolno także wrzucać do klatek i terrariów żadnych przedmiotów nie związanych z obsługą hodowli.

9. Wszelkie wypadki i skaleczenia wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami należy bezzwłocznie zgłaszać do nauczyciela biologii, pielęgniarki szkolnej lub do dyrekcji szkoły. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w gabinecie pielęgniarki, na zapleczu gabinetu biologicznego oraz u nauczyciela PO.

10. W TRAKCIE OBSŁUGI HODOWLI SZKOLNYCH NALEŻY ZAWSZE ZACHOWYWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

Ryby
1.Karmienie ryb odbywa się 2 razy w tygodniu, raz pokarmem suchym, raz mrożonym lub świeżym.

2.Należy zwrócić szczególna uwagę na pracę filtrów i napowietrzaczy w akwariach aby nie dopuścić do uduszenia ryb.

3.Kontrola filtrów odbywać powinna się w sposób ciągły, czyszczenie w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

4.Inne zabiegi porządkowe, jak czyszczenie szyb i wymiana wody odbywają się w miarę potrzeb w terminach odrębnych dla każdego akwarium.

Gady
1. Karmienie gadów odbywa się raz na dwa tygodnie. Karmienia dokonuje się po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

2. W przypadku pokarmu mrożonego należy doprowadzić do całkowitego rozmrożenia przed podaniem go zwierzęciu. Rozmrożonego pokarmu nie należy powtórnie zamrażać.

3. Należy zachować szczególną ostrożność podczas karmienia kajmana, pokarm należy podawać na wysięgniku. W żadnym wypadku nie należy mu podawać mięsa bezpośrednio gołą ręką!

4. Resztki pokarmu nie zjedzone przez zwierzęta należy bezzwłocznie usuwać z terrariów. Odnosi się to także do pokarmu żywego.

5. Wymiana wody w basenach i pojnikach odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

Ptaki
1. Karmienie odbywa się raz w tygodniu lub częściej w razie potrzeby. Obejmuje ono wymianę ziarna z karmników, wymianę wody w pojnikach i ewentualnie wymianę podłoża.

2. W trakcie zabiegów hodowlanych nie należy dopuścić do opuszczenia klatek przez ptaki.

3. Także w przypadku tych hodowli należy zachować szczególną ostrożność. Dziób papugi z łatwością przebija skórę człowieka.

Ssaki
1. Karmienie ssaków odbywa się 2 razy w tygodniu pokarmem suchym, 1 raz podaje się pokarm zielony. Liczba karmień może ulec zwiększeniu w razie potrzeby.

2. Należy na bieżąco uzupełniać wodę w pojnikach.

3. Wymiana podłoża odbywa się 1 raz w tygodniu w przypadku myszy, w przypadku szczura, królika i szynszyli w zależności od potrzeb.

4. W przypadku myszy należy rozsądnie sterować przyrostem hodowli aby nie dopuścić do przegęszczenia. Dokonuje się tego poprzez separację samców.

5. Nie należy dopuścić do ucieczki myszy z hodowli z uwagi na szkody, które mogą spowodować zbiegłe gryzonie.

POWYŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKICH UCZNIÓW A TAKŻE NAUCZYCIELI oraz PERSONEL ZSP2 w MALBORKU.